”Framgångsrika insatser inom försäljning, marknad och utveckling är på en högre nivå än någonsin och bäddar för nya affärer. Nu förändras spelplanen för oss och vi förhandlar med aktörer där volymkraven ligger på en helt annan nivå.  Det är industrier som under en tid haft möjlighet att testa Quartzene i laboratoriemiljö och nått framgångar. För att komma vidare mot kommersialisering behöver vi anpassa recept, kvalitet och volymer efter deras mer omfattande processer”, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel

Intäkter Koncernens intäkter för tredje kvartalet 2019 uppgick till 331 KSEK (1 590). För perioden jan-sept 2019 är intäkten 650 (1 914) KSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 150 (0) KSEK kronor. 

Kostnader Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för tredje kvartalet 2019 uppgick till 7 989 SEK (7 036). Personalkostnaderna uppgick till 3 063 KSEK (2 559)) och avskrivningar till 1 150 KSEK (1 312). För perioden jan-sept 2019 uppgick kostnaderna till 26 934 KSEK (22 653).

Resultat Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2019 uppgick till -7 919 KSEK (-5 521).  Resultatet för jan-sept 2019 uppgick till –27 090 KSEK (-20 978)

Resultat per aktie (kr) -0,18 (-0,21)

Tillgångar Koncernens totala tillgångar uppgick 30 sept 2019 till 57 554 KSEK (57 404). Likvida medel uppgick 30 sept 2019 till 7 145 KSEK (24 954).

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder Eget kapital uppgick 30 sept 2019 till 30 870 KSEK (44 423). Långfristiga skulder uppgick 30 sept till 15 177 KSEK (9 360).

Investeringar Bolaget har under perioden juli-sept 2019 investerat 11 044 KSEK (388), där merparten avser utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle. 

Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 513 KSEK (-5 361) under det tredje kvartalet 2019.

Väsentliga händelser april-juni 2019:

  • Produktionsutrustningen till MPP 2019 är levererad, montage inleds 
  • Exporten till Sydkorea ökar, nya order från återförsäljare 
  • Nya order från Italien, Barozzis innovativa isolerande puts 
  • Konsortieavtal med textilindustri avseende termisk isolerande textil. Bolaget erhåller utvecklingsbidrag om 2,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Framgångar i projekt – Quartzene ger högsta brandskyddsklass i färg för trä 
  • Master Pilot Plant (MPP 2019) startklar för testkörning  
  • Marknadsaktiviteter och utbildningsinsatser hos återförsäljare och kunder i USA och Kina 
  • Rekrytering av operatörer, produktionsingenjör och säljare
  • Lån om 15 MSEK har upptagits för att stärka bolagets balansräkning

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel.  Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 28 november 2019 kl 08:00.