– Det första kvartalet 2021 har varit bra för Svenska Aerogel. Försäljningen fortsätter i samma takt efter ökningen i förra kvartalet,  och vi avslutar perioden med den största ordern någonsin från vår distributör i USA. Det är tydligt för oss att takten ökar hos våra kunder och att intresset för Quartzene växer. Vi avslutar kvartalet med en orderstock för 2021 som är större än den totala faktureringen 2020. 

Intäkter

Koncernens totala intäkter för första kvartalet 2021 uppgick till 0,7 (1,4) miljoner kronor varav nettoomsättningen uppgick till 0,4 (0,1) miljoner kronor.

Kostnader

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för första kvartalet 2021 uppgick till 9,7 (9,6) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 4,6 (3,4) miljoner kronor och avskrivningar till 1,6 (1,1) miljoner kronor.

Resultat

Resultatet före skatt för första kvartalet 2021 uppgick till -9,4 (-9,4) miljoner kronor.

Resultat per aktie -0,08 (-0,18)

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 mars 2021 till 85,7 (94,2) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 mars 2021 till 21,6 (34,5) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 31 mars 2021 till 48,9 (58,8) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 23,1 (25,6) miljoner kronor.

Investeringar

Bolaget har under perioden jan-mars 2021 investerat 0,6 (2,0) miljoner kronor relaterat till maskiner och inventarier i bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,0 (-10,7) miljoner kronor under det första kvartalet 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

Stor order från USA, distributör beställer 2 ton Quartzene

Svenska Aerogel tar emot en större order från Van Horn Metz i USA som är en av bolagets distributörer. Ordern är på drygt 2 ton Quartzene och motsvarar ett värde om USD 70 000.

Samarbete inleds med fyra nya distributörer i Europa och Asien

I enlighet med Svenska Aerogels affärsplan för att öka försäljningen av Quartzene på den globala marknaden har avtal ingåtts med ytterligare 4 distributörer i Europa och Asien.  

– Krahn Italia S.p.A.

– Krahn Chemie Polska.

Båda bolagen Ingår i KRAHN Group som startade redan 1909. Krahn har ett omfattande kundnätverk i Europa med ledande tillverkare av bl a färg&ytskiktsprodukter, lim, och tätningsmedel.

– Jacobson Agencies Ltd, Israel. Distributör av speciella råmaterial till bl a tillverkande industrier inom färg&ytskikt. Jacobson Agencies Ltd har varit verksamma sedan 1984.  

– Mavi Kimyasal, Turkiet. Specialicerat på basråmaterial för t ex färg&ytskikt, lim, gummi samt lösningar för jordbruks-textil- och pappersindustrier. Mavi Kimyasal har 40 år i branschen.

Inlösen av teckningsoptioner avslutas och tillför bolaget 6,5 msek

Den första av tre serier teckningsoptioner med rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel Holding AB avslutades 27 mars och bolaget tillförs 6,5 msek före emissionskostnader. Antal aktier ökade med 11 209 409.

Teckningsoptioner av serie TO1 var den första av tre som under 2021 kunde inlösas till aktier i Svenska Aerogel. Kursen för TO1 sattes till 0.58kr och teckningsgraden blev 95%. Totalt tecknades 11 209 409 nya aktier. Svenska Aerogel förstärker därmed kassan med ca 6,5 msek före emissionskostnader.

Rådande pandemi fortsätter att påverka inbrytningen på marknaden

Nedstängningar av länder och viss verksamhet i perioder relaterat till Covid-19 har lett till förseningar på vissa marknader. Kunder upplever störningar pga olika begränsningar i respektive land samt att logistiska svårigheter har försvårat tillgången på råmaterial. Det har medfört att flera kunder tillfälligt har omprioriterat labbarbeten för att lösa problemet med råmaterialbrist.

Pernilla Ståhle anställs som utvecklingschef

Svenska Aerogel har rekryterat Pernilla Ståhle som ny utvecklingschef. Hon kommer att ansvara för utvecklingsaktiviteter i bolaget och applikationsstöd till kunder som utvecklar nya produkter med Quartzene. Pernilla Ståhle har tidigare varit  R&D Director och Director Product Management & Product Development på BillerudKorsnäs. R&D Director Tikkurila (Alcro Beckers) Sweden samt ansvarig för utveckling av all utomhusfärg i Tikkurila koncernen och PMO ansvarig på Cederroth International (idag Orkla).

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar nanomaterialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Visionen är att var den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se   08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 6 maj, 2021,  kl 08:00.