Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar första kvartalet 2024. Under perioden säkrade bolaget en stor pilotorder från en globalt etablerad nyckelkund inom elfordonsindustrin – en betydande milstolpe i samarbetet. Dessutom tog bolaget ett signifikant kliv i sin produktutveckling.

 

Väsentliga händelser jan–mars 2024

  • Ramorder på 3 ton Quartzene® från fransk distributör
  • Pilotorder från nyckelkund inom transportsegmentet
  • Bolagets närvaro på spanska, portugisiska och marockanska färgmarknaderna expanderades genom ny distributör
  • Valberedningen föreslår Patrik Björn som ny styrelseledamot
  • Företrädesemission tillförde bolaget cirka 51 MSEK före emissionskostnader
  • Återbetalning av konvertibelt lån om 10 MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Organisationen effektiviseras för lönsam tillväxt

 

Finansiell översikt

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet 2024 uppgick till 0,5 (1,5) miljoner kronor. 

 

Kostnader

Kostnaden för sålda varor för första kvartalet 2024 uppgick till 4,5 (5,1) miljoner kronor. Försäljningskostnaderna uppgick till 3,8 (3,9) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 1,7 (2,0) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 1,2 (1,3) miljoner kronor. 

 

Resultat

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) för första kvartalet 2024 uppgick till -8,9 (-8,6) miljoner kronor. Rörelseresultatet för första kvartalet 2024 uppgick till -10,8 (-10,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet 2024 uppgick till -11,2 (-11,0) miljoner kronor. Resultat per aktie för första kvartalet 2024 uppgick till -0,01 (-0,03).

 

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 mars 2024 till 76,5 (81,3) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 mars 2024 till 27,2 (22,8) miljoner kronor.

 

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 31 mars 2024 till 56,2 (32,9) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 6,4 (11,6) miljoner kronor.

 

Investeringar

Koncernen har under perioden jan-mars 2024 investerat 0,0 (0,2) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.  

 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,0 (-10,3) miljoner kronor under det första kvartalet 2024.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 31,2 (19,3) miljoner kronor under det första kvartalet 2024.

 

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 3 maj 2024 kl. 08:30.