Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar första kvartalet 2023 med den bästa materialförsäljningen någonsin under ett kvartal. Under Q1 2023 ökade bolagets försäljning av Quartzene® med 323 % jämfört med Q1 2022. Svenska Aerogel har goda förhoppningar om att större företag i pilotfasen når ramp up-fas i närtid, och allt fler nya potentiella kunder intresserar sig för värdet av våra produkter.

Väsentliga händelser jan–mars 2023

  • Den bästa materialförsäljningen någonsin under ett kvartal
  • Första milstolpen nådd i samarbetet med världsledande producent inom processindustrin
  • Beslut om riktad konvertibelemission om 20 MSEK för att accelerera viktiga kundsamarbeten
  • Blev det första svenska noterade bolaget att få sitt hållbarhetsarbete verifierat enligt ISO 26000
  • Stort intresse för Quartzene® på världens största ytbehandlingsmässa
  • Forskningsprojekt visade på effektiviteten av Cool Roof-ytbehandling med Quartzene®

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6 fastställdes till 0,22 SEK per aktie

 

Finansiell översikt

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet 2023 uppgick till 1,5 (0,5) miljoner kronor, varav tjänster utgör 0,0 (0,0) miljoner kronor.

 

Kostnader

Kostnaden för sålda varor för första kvartalet 2023 uppgick till 5,1 (5,0) miljoner kronor. Försäljningskostnaderna uppgick till 3,9 (2,9) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 2,0 (1,9) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 1,3 (1,2) miljoner kronor.

 

Resultat

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) för första kvartalet 2023 uppgick till -8,6 (-8,5) miljoner kronor. Rörelseresultatet för första kvartalet 2023 uppgick till -10,6 (-10,5) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet 2023 uppgick till -11,0 (-10,8) miljoner kronor. Resultat per aktie för första kvartalet 2023 uppgick till -0,03 (-0,05).

 

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 mars 2023 till 81,3 (90,1) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 mars 2023 till 22,8 (28,4) miljoner kronor.

 

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 31 mars 2023 till 32,9 (54,5) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 11,6 (17,0) miljoner kronor.

 

Investeringar

Koncernen har under perioden jan–mars 2023 investerat 0,2 (1,8) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.

 

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,3 (-10,2) miljoner kronor under det första kvartalet 2023. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 19,3 (6,1) miljoner kronor under det första kvartalet 2023, varav konvertibelemission 4 tillförde koncernen 20,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

 

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

  

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99. 

 

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 08:30.