Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 1, 2022 med ökande försäljning och fortsatt framgång för kunderna. Bygg & Fastighet förblir ett starkt segment, och affärerna inom Processindustri utvecklas positivt.

Väsentliga händelser under perioden:  

  • Vd och styrelsemedlemmar fortsatte att investera i bolaget
  • Joakim Wanner har tillträtt som Sales Director
  • Svenska Aerogel deltog på mässan Eurocoat i Paris
  • Nyttjandeperiod för teckningsoptioner serie TO4 avslutades och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet 2022 uppgick till 0,5 (0,4) miljoner kronor.

Kostnader

Kostnaden för sålda varor för första kvartalet 2022 uppgick till 5,0 (3,5) miljoner kronor. Försäljningskostnaderna uppgick till 2,9 (3,3) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 1,9 (1,7) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 1,2 (1,2) miljoner kronor.

Resultat

EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) för första kvartalet 2022 uppgick till -8,5 (-7,4) miljoner kronor. Rörelseresultatet för första kvartalet 2022 uppgick till -10,5 (-9,0) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet 2022 uppgick till -10,8 (-9,4) miljoner kronor.

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 mars 2022 till 90,1 (85,7) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 mars 2022 till 28,4 (21,6) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 31 mars 2022 till 54,5 (48,9) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 17,0 (23,1) miljoner kronor.

Investeringar

Koncernen har under perioden jan–mars 2022 investerat 1,8 (0,6) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 (-11,0) miljoner kronor under det första kvartalet 2022. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 6,1 (6,3) miljoner kronor under det första kvartalet 2022, varav inlösen av teckningsoptioner serie 4 tillförde koncernen 3,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.aerogel.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08:00.