”Årets startade kraftfullt för Svenska Aerogel med ökad produktionskapacitet, nya order och en lyckad emission. Siktet är inställt på att ta Quartzene till industrier som söker lösningar för att utvecklas mot en mer hållbar framtid. Idag är vi påverkade av covid-19 och planerar om för att tillvara tiden på bästa sätt och vi kommer att vara redo när läget stabiliserat sig”, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.

Intäkter Koncernens intäkter för första kvartalet 2020 uppgick till 1,4 (0,08) miljoner kronor. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0,05) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene®.

Kostnader Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för första kvartalet 2020 uppgick till 9,6 (8,3) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 3,4 (3,9) miljoner kronor och avskrivningar till 1,1(1,1) miljoner kronor.

Resultat Resultatet före skatt för första kvartalet 2020 uppgick till -9,4 (-8,5) miljoner kronor.

Resultat per aktie -0,18 (-0,32)

Tillgångar Koncernens totala tillgångar uppgick 31 mars 2020 till 94,2 (52,8) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 mars 2020 till 34,5 (12,6) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder Eget kapital uppgick 31 mars 2020 till 58,8 (27,4) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 25,6 (16,6) miljoner kronor.

Investeringar Bolaget har under perioden jan-mars investerat 2,0 (4,3) miljoner kronor relaterat till utbyggnad och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,7 (-8,9) miljoner kronor under det första kvartalet 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET

Kommersiell order från distributör i Taiwan

Den första kommersiella ordern från distributören, Rayoung Chemtech Inc, Taiwan. Ordern kommer i samband med lanseringen av en ny värmeisolerande färg med Quartzene för industriell tillämpning.

Företrädesemission om MSEK 51, övertecknad

Företrädesemissionen blev övertecknad och tecknades till cirka 51 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 101%. Bolaget tillfördes 51 MSEK före emissionskostnader vilka uppgick till cirka 5,2 MSEK, inklusive kostnader för emissionsgarantin. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att fortsätta utveckla Bolaget till ett marknadsdrivet tillverkningsbolag.

Riktad nyemission till garanterna av företrädesemissionen

Riktad nyemission av 596 382 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemissionen riktar sig till garanter av Bolagets avslutade företrädesemission av aktier. Skälet till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att vissa emissionsgaranter har, i enlighet med garantiavtalen, valt att ersättas i aktier för sina garantiåtaganden.

Långsiktig finansiering med affärsbank

Bolaget upptar ett långsiktigt lån om 10 MSEK från en affärsbank för att ersätta tillfälligt lån som upptagits i samband med investeringarna i nya fabrikslinan i Gävle.

Investeringsstöd utbetalas Återstående del 0,8 MSEK av beviljat investeringsstöd om totalt 1,9 MSEK från 2019 utbetalas av Region Gävleborg.

Olof Esgård anställd som CFO Olof Esgård är rekryterad till tjänsten som Chief Financial Officer (CFO) i Svenska Aerogel Holding AB. Olof tillträdde 1 april och kommer närmast från en tjänst som CFO hos Åkerströms Björbo AB.

 Ny organisation implementerad Svenska Aerogel har utvecklats från att vara ett rent forskningsbolag till att nu vara inne i ett expansivt skede med fullt fokus på att bli en kommersiell industri. Organisationen i bolaget har anpassats till detta läge.

Covid-19 sprids över världen Covid-19 klassas som pandemi. Produkt- och applikationsutvecklingen fortsätter som tidigare utan större förändringar liksom utvecklingen i produktionsanläggningen.  Planerade kund- och marknadsaktiviteter flyttats fram.

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar nanomaterialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Visionen är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se   08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020, kl 08:00.