Svenska Aerogel Holding AB rapporterar kvartal 2, 2022 med flera viktiga pågående kundprojekt och ett växande intresse för Quartzene. Den största potentiella kunden någonsin, en internationell aktör inom segmentet Bygg & Fastighet, bygger om för pilotproduktion med bolagets material.

Väsentliga händelser under perioden:

  • Producent inom segmentet Bygg & Fastighet bygger om för pilotproduktion med Quartzene
  • Viktiga framsteg i pilotfasen för global aktör inom segmentet Processindustri
  • Stärkt internationell närvaro och möten med potentiella kunder på amerikanska evenemang
  • Bolaget höll fysisk årsstämma för första gången sedan utbrottet av covid-19

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Framgångsrikt samarbete bär frukt – Svenska Aerogel skriver historiskt avtal med världsledande aktör inom Processindustrin
  • Specialkemikaliedistributören Stort Chemicals Ltd ny distributör i Storbritannien och Irland

 

Intäkter

Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet 2022 uppgick till 0,3 (0,6) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2022 uppgår nettoomsättningen till 0,8 (1,0) miljoner kronor.

 

Kostnader

För andra kvartalet 2022 uppgick kostnaden för sålda varor till 4,8 (4,4) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 3,7 (3,5) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 1,9 (2,2) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 1,3 (1,4) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2022 uppgick kostnaden för sålda varor till 9,8 (7,9) miljoner kronor, försäljningskostnaderna till 6,6 (6,8) miljoner kronor, administrationskostnaderna till 3,8 (4,0) miljoner kronor och forsknings- och utvecklingskostnaderna till 2,6 (2,6) miljoner kronor. 

 

Resultat

För andra kvartalet 2022 uppgick EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till -9,3 (-8,9) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,3 (-10,8) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -11,6 (-11,2) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2022 uppgick EBITDA till -17,8 (-16,4) miljoner kronor, rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -21,8 (-19,8) miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -22,5 (-20,6) miljoner kronor.

 

Resultat per aktie

Resultat per aktie för andra kvartalet 2022 uppgick till -0,05 (-0,09). Resultat per aktie för perioden jan-juni 2022 uppgick till -0,10 (-0,17).

 

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 juni 2022 till 76,2 (82,4) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 juni 2022 till 15,5 (19,8) miljoner kronor.

 

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Koncernens eget kapital uppgick 30 juni 2022 till 42,7 (44,3) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 15,7 (21,3) miljoner kronor.

 

Investeringar

Koncernen har under perioden april-juni 2022 investerat 0,7 (0,0) miljoner kronor i maskiner och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.  

 

Kassaflöde

För andra kvartalet 2022 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -10,8 (-6,4) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till -1,5 (4,6) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2022 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -21,0 (-17,4) miljoner kronor och kassaflödet från finansieringsverksamheten till 4,7 (10,9) miljoner kronor.

 

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.aerogel.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 

08-528 003 99. 

 

 

Denna information är sådan som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl. 08:30.