Fortsatt stort intresse för Quartzene i en avvaktande marknad påverkad av Covid-19 pandemin. – Vi ser ett fortsatt starkt intresse från omvärlden att med Quartzene som insatsmaterial tillverka nya, förbättrade produkter som bidrar till hållbara lösningar. Våra kunder är tillverkande industrier med behov av att spara energi, minska materialförbrukning, minska vikt, ersätta olja/ plast och öka säkerheten.  Här ligger vår affär och vi vet att vi kan bidra.  Det ger oss energi i dessa tuffa tider för att fortsätta vår tillväxtresa i Svenska Aerogel, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel Holding AB.

Intäkter Koncernens totala intäkter för andra kvartalet 2020 uppgick till 0,5 (0,2) miljoner kronor varav nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,2) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2020 är totala intäkten 1,9 (0,3) miljoner kronor varav nettoomsättningen 0,3 (0,3) miljoner kronor. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0,1) miljoner kronor.

Kostnader Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för andra kvartalet 2020 uppgick till 10,2 (10,6) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 4,4 (3,7) miljoner kronor och avskrivningar till 1,1(1,2) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2020 uppgick kostnaderna till 19,7 (18,9) miljoner kronor.

Resultat Resultatet före skatt för andra kvartalet 2020 uppgick till -10,2 (-10,7) miljoner kronor.Resultatet före skatt för jan-juni uppgick till -19,6 (-19,2) miljoner kronor. Resultat per aktie -0,13 kr.

Tillgångar Koncernens totala tillgångar uppgick 30 juni 2020 till 88,6 (65,9) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 juni 2020 till 23,7 (22,6) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder Koncernens eget kapital uppgick 30 juni 2020 till 48,3 (38,8) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 24,6 (16,1) miljoner kronor.

Investeringar Bolaget har under perioden april-juni investerat 5,9 (3,4) miljoner kronor relaterat till utbyggnad och utrustning i bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,6
(-8,1) miljoner kronor under det andra kvartalet 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET

Ny order från franska distributören Pilottest startar med isolerande färg för tak på befintliga byggnader.

Effekter av Covid-19 hanteras med kortidspermitteringar och stöd. Bolaget har åtgärder på plats som kommer att ge snabb effekt för att lindra konsekvenserna av pågående pandemi. Det handlar bl a om kortidspermitteringar med statligt stöd och amorteringsfrihet på befintliga lån under en period.  

Ny försäljningschef anställs Bolaget anställer en marknads- och försäljningschef som ska driva försäljnings- och marknadsinsatser i syfte att kommersialisera Quartzene. Marco Mayor tillträder i oktober 2020.

Produktutvecklare anställs För att förstärka stödet till kunder i deras arbete med Quartzene i nya produkter anställer bolaget ytterligare en produktutvecklare med start i juni.

Den kompletta kvartalsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För ytterligare information kontakta: Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar nanomaterialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Visionen är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se   08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020,  kl 08:00.