Vid dagens årsstämma den 28 maj 2021 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.aerogel.se.

Stämman beslutade om:

 • Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020.
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
 • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Ett årligt styrelsearvode om 390 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt arvode till revisor enligt löpande räkning.
 • Inrättande av revisions- och ersättningsutskott och ett årligt arvode om 55 000 kronor till utskottsordförande och 35 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget för arbete i utskott.
 • Att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.
 • Omval av Per Nordberg, Mårten Hellberg och Chatarina Schneider samt nyval av Petra Einarsson och Jim Wennerlid till styrelseledamöter.
 • Omval av Per Nordberg till styrelseordförande.
 • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.
 • Omval av Suzanne Sandler, Peter Norberg och Jim Wennerlid som ledamöter i valberedningen.
 • Ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.
 • Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda enligt styrelsens förslag, innebärande emission av högst 1 250 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar från och med den 29 maj 2021 och framåt. Påkallandeperioden för teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna är från och med den 1 september 2024 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2024) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).
 • Bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelser om apport, kvittning eller kontant betalning.

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se  08-528 003 99.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Informationen lämnades genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande kl 14:15 (CET) den 28 maj 2020.