Vid dagens årsstämma den 27 maj 2022 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.aerogel.se.

Stämman beslutade om:

 • Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021.
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
 • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 • Ett årligt styrelsearvode om 390 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt arvode till revisor enligt löpande räkning.
 • Inrättande av revisions- och ersättningsutskott och ett årligt arvode om 55 000 kronor till utskottsordförande och 35 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i bolaget för arbete i utskott.
 • Att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.
 • Omval av Per Nordberg, Mårten Hellberg, Chatarina Schneider, Petra Einarsson och Jim Wennerlid till styrelseledamöter.
 • Omval av Per Nordberg till styrelseordförande.
 • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.
 • Omval av Suzanne Sandler och Jim Wennerlid samt nyval av Clarence Taube som ledamöter i valberedningen.
 • Ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.
 • Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda enligt styrelsens förslag, innebärande emission av högst 3 550 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till ett belopp motsvarande 130 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 handelsdagar från och med den 30 maj 2022 och framåt. Påkallandeperioden för teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna är från och med den 1 september 2025 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2025) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).
 • Bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelser om apport, kvittning eller kontant betalning.

 

Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Styrelsen

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® för olika industriella applikationer. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene® skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

 

Informationen lämnades, genom vd Tor Einar Norbakks försorg, för offentliggörande den 27 maj 2022 kl. 16:00.