Vid dagens årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org. nr. 559026–8032, (”Bolaget”), fattades nedan angivna huvudsakliga beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade vidare om en resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

 

Styrelseval och arvoden

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023. Vidare beslutade årsstämman att ett årligt styrelsearvode om 350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett årligt styrelsearvode om 160 000 kronor ska utgå till vardera av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget samt att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

 

Vidare beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Mårten Hellberg och Jim Wennerlid omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Jonas Lundberg och Patrik Björn valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Jonas Lundberg valdes till ny styrelseordförande.

 

Årsstämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med Jonas Åkerlund som huvudansvarig revisor.

 

Riktlinjer för valberedningen

Årsstämman beslutade om att anta nya riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen.

 

Riktad kvittningsemission till vissa anställda

Årsstämman beslutade om en riktad kvittningsemission om högst 3 449 493 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 172 474,65, till anställda ledningspersoner i Bolaget som har upplupna lönefordringar på Bolaget om totalt 424 288 kronor (”Kvittningsemissionen”). Teckningskursen i Kvittningsemissionen ska uppgå till 0,123 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 6 maj 2024 och bedöms vara marknadsmässig. Betalning ska ske genom kvittning av fordran. Kvittningsemissionen innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 0,36 procent.

 

Riktad emission till styrelseledamöter

Årsstämman beslutade också om en riktad emission om högst 3 495 932 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 174 796,60 kronor, till de vid årsstämman valda styrelseledamöterna (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen ska uppgå till 0,123 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 april 2024 till och med den 6 maj 2024 och bedöms vara marknadsmässig. Betalning ska ske kontant. Den Riktade Emissionen innebär en ytterligare utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 0,37 procent efter registrering av Kvittningsemissionen.

 

Emissionsbemyndigande

Årsstämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelser om apport, kvittning eller kontant betalning.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

 

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene® är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

 

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

 

Gävle 2024-06-18