Svenska Aerogel Holding AB (publ) höll den 15 juni 2017 årsstämma i Stockholm

Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning samt koncernens balans- och resultaträkning. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för räkenskapsåret 2016.

Tor Kilberg meddelade att han inte väljer att fortsätta som styrelseledamot i Svenska Aerogel Holding AB och stämman beslutade att inte välja någon ersättare. Antalet medlemmar i styrelsen är därmed 4. Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m.

Svenska Aerogel är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom materialteknik som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® för olika applikationer; i första hand isolering, färg och ytskikt samt filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal varianter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Anders Lundström, VD Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42, anders.lundstrom@aerogel.se

 Informationen lämnas av VD Anders Lundström för offentliggörande den 15 juni 2017 kl 11:45 CET.  

Documents