Årstämman för Svenska Aerogel Holding AB (publ) har hållits idag på Svenska Aerogels kontor i Gävle

Svenska Aerogel Holding AB (publ) höll den 11 juni 2018 årsstämma i Gävle.

Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning samt koncernens balans- och resultaträkning. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för räkenskapsåret 2017.

Eric Appelman och Anders Lundström meddelade att de inte väljer att fortsätta som styrelseledamöter i Svenska Aerogel Holding AB och stämman beslutade att välja Eric Olsson och Mårten Hellberg till nya styrelseledamöter. Antalet medlemmar i styrelsen är därmed 4. Det beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier m.m. Vidare beslutades att inrätta en valberedning bestående av Suzanne Sandler, Christer Sjöström och Peter Norberg.

Svenska Aerogel AB har utvecklat nästa generation av materialet aerogel under varumärket Quartzene®. Genom en patenterad framställningsprocess kan Quartzene® erbjuda bättre prestanda och ett lägre pris än traditionell aerogel. Svenska Aerogel fokuserar på affärsområdena Termisk Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North och FNCA är Certified Adviser.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel 070-656 8042

anders.lundstrom@aerogel.se, www.aerogel.se

Informationen lämnades, genom vd Anders Lundströms försorg, för offentliggörande kl 12:00 (CET) den 11 juni 2018.

Documents