Vid dagens årsstämma fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Beslutades om:

 • Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.
 • Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
 • Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
 • Ett årligt styrelsearvode om 290 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget samt arvode till revisor enligt löpande räkning.
 • Att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter
 • Omval av styrelseledamöterna Christer Sjöström, Mårten Hellberg och Erik Olsson
 • Nyval av Angelica Adamski och Per Nordberg till styrelseledamöter
 • Nyval av Per Nordberg till styrelseordförande.
 • Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.
 • Antagande av en ny instruktion för valberedningen.
 • Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För vidare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd

Telefon: 070 616 0867

E-post: toreinar.norbakk@aerogel.se

Om Svenska Aerogel

Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Informationen lämnades genom vd Tor Einar Norbakks försorg för offentliggörande kl 14:00 (CET) den 11 juni 2019.

Documents