Styrelseledamot Christer Sjöström, grundare och en av de större aktieägarna i Svenska Aerogel Holding AB har beslutat att låna ut det antal aktier han inte har möjlighet att teckna sig för i den pågående nyemissionen. Låntagare är Lago Kapital Oy där syftet är att förvärva motsvarande antal rätter och teckna sig för dessa. Detta ger en förbättrad likviditet i både aktien och teckningsrätterna samtidigt som det bidrar till en bättre teckningsgrad i emissionen. Lago Kapital är en av de finansiella aktörer som förbundit sig att garantera pågående företrädesemission.

Företrädesemissionen i sammandrag

Extra bolagsstämma den 16 januari 2020 beslutade om företrädesemissionen. Varje (1) per avstämningsdagen innehavd aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,50 SEK per aktie. Företrädesmissionen omfattar högst 33 493 506 aktier som till ovan nämnda teckningskurs kan inbringa Bolaget högst 50 240 259 SEK vid full teckning, före emissionskostnader.

Extra bolagsstämma den 16 januari 2020 beslutade även om en övertilldelningsoption som helt eller delvis kan utnyttjas vid överteckning av företrädesemissionen. Övertilldelningsoptionen uppgår till högst 5 024 025 aktier som till ovan nämnda teckningskurs kan inbringa Bolaget ytterligare 7 536 037,50 SEK. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 januari till och med den 11 februari 2020. Företrädesemissionen täcks av emissionsgarantier uppgående till 70 procent av högsta emissionslikvid, samt av teckningsförbindelser.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.aerogel.se samt på Eminova Fondkommissions webbplats www.eminova.se. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Rådgivare

I samband med företrädesemissionen agerar Eminova Partners AB finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell KB legal rådgivare. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Tor Einar Norbakk, Vd Svenska Aerogel Holding AB (publ), 070-616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se

Svenska Aerogel tillverkar Quartzene® – ett material som kan komma att revolutionera världen med hållbara lösningar för bland annat isolering, ren luft och rent vatten. Quartzene är ett patenterat material som tillverkas vid en unik processanläggning i Gävle. Tillsammans med kunder runt om i världen arbetar Svenska Aerogel för utveckling helt nya och förbättrade produkter inom flera olika applikationer där Quartzene är den avgörande tillsatsen. Effekterna som Quartzene tillför i slutprodukterna handlar ofta om en samverkan av önskvärda egenskaper som till exempel bättre prestanda, mindre materialförbrukning och energibesparingar. Utöver besparingar i kostnader så blir resultatet produkter som klarar de allt ökade kraven vi alla ställer för ett hållbart samhälle. Det handlar om bland annat extremt god isoleringsförmåga, skydd mot brand, filtrering av oönskade ämnen i luft och vatten. Svenska Aerogels kunder är tillverkande industrier med hög ambition att utveckla förbättrade framtida produkter med innovativ nanoteknik. Det handlar om industrier som ligger i framkant när det gäller hållbarhet och de finns globalt inom alla branscher.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA info@fnca.se, 08-528 003 99. Gävle 30 januari 2020.

Documents