VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET Ny vd rekryterad Tor Einar Norbakk – närmast från Sandvik Mining & Rock Technology – blir ny vd för Svenska Aerogel då nuvarande vd Anders Lundström går vidare till nya utmaningar. Tor Einar Norbakk ska fokusera på att bygga produktion och öka internationalisering. Tor Einar Norbakk tillträder vd-posten den 16 november […]

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET

Ny vd rekryterad

Tor Einar Norbakk – närmast från Sandvik Mining & Rock Technology – blir ny vd för Svenska Aerogel då nuvarande vd Anders Lundström går vidare till nya utmaningar. Tor Einar Norbakk ska fokusera på att bygga produktion och öka internationalisering. Tor Einar Norbakk tillträder vd-posten den 16 november 2018. 

Brandskyddande färg för träbyggnader – Quartzene nyckelingrediens i framgångsrikt projekt

Svenska Aerogels material Quartzene har mycket god termisk isoleringsförmåga som kan ge effekt i brandskyddsfärger för träbyggnader. F&U-resultat från tidigare projekt visar att Quartzene är en nyckel till nya färgsystem för att brandskydda trä utomhus. Utvecklingen går nu in en ny fas där deltagandet förstärkts med en färgtillverkare. Utvecklingsarbetet finansieras med 2,5 MSEK av BIOinnovation (www.bioinnovation.se) som är en branschöverskridande satsning för att utveckla konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara.

Svenska Aerogel lanserar ytterligare en version av Quartzene – Möter efterfrågan från tillverkare av värmeisolerande färg

Svenska Aerogel lanserar ytterligare en version av sitt patenterade material – Quartzene, som tack vare sin extremt porösa struktur kan förbättra termisk isolering i ett antal applikationer. Den nya versionen är extremt hydrofob – vattenavstötande – en förutsättning för att långsiktigt fungera i vattenburna färger.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Svenska Aerogel får ytterligare 3 patent godkända

Svenska Aerogel förstärker sin patentportfölj med ytterligare tre patent för användningen av Quartzene®. Patenten gäller initialt Sverige och kommer att utökas till Europa/globalt för att skydda Svenska Aerogels kommersiella produkter baserade på Quartzene.

Svenska Aerogel levererar Quartzene för bättre tryckbarhet

Kunder startar pilot- och fullskaletester. Inom papper, kartong, fiberprodukter (laminatgolv, möbler), klinker och kakel används olika trycktekniker för att uppnå önskad ytfinish. När Quartzene tillförs vid tryckningen ökar vid flera fall tryckskärpan avsevärt.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Intäkter: Koncernens intäkter för tredje kvartalet 2018 uppgick till 1,6 (5,3) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2018 är intäkten 1,9(7,3). Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0,4) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene.

Kostnader: Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för tredje kvartalet 2018 uppgick till 7,0 (6,2) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 2,6 (2,3) miljoner kronor och avskrivningar till 1,3 (1,0) miljoner kronor. För perioden jansept 2018 uppgick kostnaderna till 22,7(18,2).

Resultat: Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2018 uppgick till -5,5 (-1,0) miljoner kronor. Resultatet för jan-sept 2018 uppgick till -21,0(-11,2).

Tillgångar: Koncernens totala tillgångar uppgick 30 sept 2018 till 57,4 (40,6) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 sept 2018 till 25,0 (8,5) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder: Eget kapital uppgick 30 sept 2018 till 44,4 (26,3) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 9,4 (10,7) miljoner kronor.

Investeringar: Bolaget har under perioden juli-sept investerat 0,4 (0,8) miljoner kronor, där merparten avser investering i forskning och utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde: Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4(+0,3) miljoner kronor under det tredje kvartalet 2018.

Redovisningsprinciper: Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.

Koncernen: Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker: En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det prospekt som publicerades den 30 oktober 2017 i samband med Svenska Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna beskrivning. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se.

Certified Adviser FNCA SWEDEN AB

Finansiell kalender Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se

Svenska Aerogels årsstämma: Svenska Aerogels årsstämma hölls i Gävle måndagen den 11 juni 2018.

Revisors granskning: Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 22 nov 2018

Tor Einar Norbakk vd Svenska Aerogel

För vidare information, kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd 070-616 08 67 toreinar.norbakk@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef 070 – 001 94 61 stefan.kaiser@aerogel.se

Documents