Väsentliga händelser juli-sept 2017: Samarbetsavtal med kinesiska Chempons Utvecklar färg som skyddar mot brand. Vinnova delfinansierar.        Samarbetsavtal med Indiens största färgtillverkare

FINANSIELL ÖVERSIKT

Intäkter 

Koncernens intäkter för tredje kvartalet 2017 uppgick till         5,3 (0,7) miljoner kronor, huvudsakligen bidrag för produktutveckling från allmänna medel och EU. För perioden jan-sept 2017 är intäkten 7,3 (6,4). Nettoomsättningen för provleveranser av Quartzene® uppgår till 0,12 (0,02) miljoner kronor. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0,35 (0,45) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene®.

Kostnader 

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för tredje kvartalet 2017 uppgick till 6,2 (4,4) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 2,3 (1,3) miljoner kronor och avskrivningar till 1,0 (0,4) miljoner kronor. För perioden jan-sept 2017 uppgick kostnaderna till 18,2 (12,8)

Resultat 

Resultatet före skatt för tredje kvartalet 2017 uppgick till -1,0
(-3,9) miljoner kronor. Resultat för perioden jan-sept 2017 uppgick till -11,2 (-6,7) miljoner kronor.

Tillgångar 

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 sept 2017 till 40,6 (57,0) miljoner kronor. Förändringen består främst av en minskning av likvida medel. Likvida medel uppgick 30 sept 2017 till 8,5 (26,8) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick 30 sept 2017 till 26,3 (43,5) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 10,6 (11,9) miljoner kronor.

Investeringar 

Bolaget har under perioden juli-sept investerat
0,8 (0,5) miljoner kronor, där merparten avser investering i forskning och utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle. Totala investeringar för perioden jan-sept 2017 uppgår till 2,8 (1,8) miljoner kronor.

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,3
(-3,6) miljoner kronor under det tredje kvartalet 2017. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden jan-sept 2017 uppgick till -9,3 (-5,5) miljoner kronor.

Koncernstruktur

Svenska Aerogels nuvarande koncernstruktur skapades genom att det publika bolaget Svenska Aerogel Holding AB

förvärvade Svenska Aerogel AB genom apportemission och därmed blev moderbolag i koncernen Svenska Aerogel.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.  

Moderbolaget 

Moderbolaget är Svenska Aerogel Holding AB.

Risker 

En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det prospekt som publicerades den 30 oktober 2017 i samband med Svenska Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna beskrivning. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se.

Certified Adviser

FNCA SWEDEN AB

Finansiell kalender

Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se 

Svenska Aerogels årsstämma

Svenska Aerogels årsstämma hölls i Stockholm torsdagen den 15 juni 2017. Protokoll finns tillgängligt på www.aerogel.se

Revisors granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 22 november 2017

Anders Lundström

vd Svenska Aerogel 

För vidare information, kontakta:

Anders Lundström, vd 070 – 656 8042  anders.lundstrom@aerogel.se 

Stefan Kaiser, ekonomichef 070 – 001 9461 stefan.kaiser@aerogel.se

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 nov 2017 kl. 08:00 CET.


Documents