– Vi tar emot uppföljningsorder från kunder för första gången vilket betyder att marknadsintroduktion har kommit igång med färdiga produkter på marknaden. , Tor Einar Norbakk, vd. Väsentliga händelser jan-mars 2019 · Uppföljningsorder på Quartzene för termiskt isolerande puts · Besparingsprogram införs Nyemission om ca MSEK 25 genomförs · Uppföljningsorder på Quartzene för miljötrygg båtbottenfärg Väsentliga händelser efter periodens utgång · Nyemission avslutas som övertecknad · Rekrytering av ny CFO påbörjas

FINANSIELL ÖVERSIKT

Intäkter Koncernens intäkter för första kvartalet 2019 uppgick till 0,1 (0,2) miljoner kronor. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0,05 (0,0) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene®. 

Kostnader Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för första kvartalet 2019 uppgick till 8,3 (6,7) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 3,9 (2,7) miljoner kronor och avskrivningar till 1,1(1,2 miljoner kronor.

Resultat Resultatet före skatt för första kvartalet 2019 uppgick till -8,5 (-6,5) miljoner kronor.

Tillgångar Koncernens totala tillgångar uppgick 31 mars 2019 till 52,8 (72,5) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 mars 2019 till 12,6 (38,6) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder Eget kapital uppgick 31 mars 2019 till 27,4 (58,8) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 16,6 (10,1) miljoner kronor.

Investeringar Bolaget har under perioden jan-mars investerat 4,3 (1,0) miljoner kronor, där merparten avser investering i forskning och utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,9 (-6,1) miljoner kronor under det första kvartalet 2019.

Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.

Koncernen Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det prospekt som publicerades den 12 mars 2019 i samband med Svenska Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna beskrivning. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se.

Certified Adviser FNCA SWEDEN AB

Finansiell kalender Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se

Svenska Aerogels årsstämma Svenska Aerogels årsstämma hålls i Gävle tisdag den 11 juni 2019.

Revisors granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 17 maj 2019

Tor Einar Norbakk vd Svenska Aerogel

För vidare information, kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd 070 – 656 8042 toreinar.norbakk@aerogel.se
Stefan Kaiser, ekonomichef 070 – 001 9461 stefan.kaiser@aerogel.se

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt, filtrering och tryckbarhet. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 003 99.

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 08:00 CET

Documents