Väsentliga händelser jan-mars 2018 · Order från italienska Barozzi – Quartzene nyckelingrediens i termiskt isolerande puts · Order via distributör i Taiwan på 500kg Quartzene · Mässa i Paris  Väsentliga händelser efter periodens utgång · Ledningsgruppen förstärks med ny tjänst – produktchef · Mässa i USA och nytt samarbete med återförsäljare

FINANSIELL ÖVERSIKT

Intäkter 

Koncernens intäkter för första kvartalet 2018 uppgick till 0,2 (0,1) miljoner kronor. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0,35) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene®.

Kostnader 

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för första kvartalet 2018 uppgick till 6,6 (5,7) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 2,7 (2,5) miljoner kronor och avskrivningar till 1,2(0,9) miljoner kronor.

Resultat 

Resultatet före skatt för första kvartalet 2018 uppgick till -6,5 (-5,2) miljoner kronor.

Tillgångar 

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 mars 2018 till 72,5 (46,0) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 mars 2018 till 38,6 (14,5) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick 31 mars 2018 till 58,8 (32,2) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 10,1 (11,2) miljoner kronor.

Investeringar 

Bolaget har under perioden jan-mars investerat 1,0 (0,9) miljoner kronor, där merparten avser investering i forskning och utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,1 (-5,8) miljoner kronor under det första kvartalet 2018.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.  

Koncernen 

Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker 

En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det prospekt som publicerades den 30 oktober 2017 i samband med Svenska Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna beskrivning. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se.

Certified Adviser

FNCA SWEDEN AB

Finansiell kalender

Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se 

Svenska Aerogels årsstämma

Svenska Aerogels årsstämma hålls i Stockholm måndagen den 11 juni 2018.

Revisors granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För vidare information, kontakta:

Anders Lundström, vd 070 – 656 8042  anders.lundstrom@aerogel.se 

Stefan Kaiser, ekonomichef 070 – 001 9461 stefan.kaiser@aerogel.se

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Documents