VÄSENTLIGA HÄNDELSER ANDRA KVARTALET Mässa i USA Svenska Aerogel deltog på American Coatings Show i april och startade därmed även samarbetet med återförsäljaren Van Horn, Metz & Co med en utbildningsinsats för deras säljkår Svenska Aerogel förstärker ledningsgruppen – Roland Ek tillträder som produktchef (https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-forstarker-ledningsgruppen-roland-ek-tilltrader-som-produktchef/) Roland Ek har betydande erfarenheter från ledande befattningar inom kemibranschen, bland annat genom internationell affärsutveckling inom Beckers. Senast var han vd för specialkemiföretaget Eradur AB Svenska Aerogel inrättar vetenskapligt råd – förenar styrkorna inom industri och vetenskap (https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-inrattar-vetenskapligt-rad-forenar-styrkorna-inom-industri-och-vetenskap/) Syftet är att arbeta med kunskapsöverföring från akademisk forskning till näringslivet. Rådet består av professor Lars O. Österlund, professor Bradley F. Chmelka och professor emeritus Christer Sjöström. Svenska Aerogel Holding AB stärker organisationen för snabb expansion (https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-holding-ab-starker-organisationen-for-snabb-expansion/) Svenska Aerogel AB har på kort tid stärkt både styrelse och ledning för att skapa bästa förutsättningar för en fortsatt snabb expansion. Den senaste rekryteringen är Nestor Wallberg, som ingår i bolagets ledningsgrupp och ansvarar för att bygga upp en storskalig produktion av bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene® Svenska Aerogel Holding AB genomförde sin årsstämma i Gävle den 11 juni (https://www.aerogel.se/sv/svenska-aerogel-holding-ab-starker-organisationen-for-snabb-expansion/) Protokoll finns att läsa på aerogel.se (http://file//sve-srv-dc01/gemensam/Ekonomi/RSREDOVISNINGAROCHRAPPORTER/2018/www.aerogel.se/sv/arsstamma-2018/) Nya styrelsemedlemmar Eric Appelman och Anders Lundström meddelade att de inte väljer att fortsätta som styrelseledamöter i Svenska Aerogel Holding AB och stämman beslutade att välja Erik Olsson och Mårten Hellberg till nya styrelseledamöter. Antalet medlemmar i styrelsen är därmed 4. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG Ny vd för Svenska Aerogel Tor Einar Norbakk – närmast från Sandvik Mining & Rock Technology – blir ny vd för Svenska Aerogel då nuvarande vd Anders Lundström går vidare till nya utmaningar. Tor Einar Norbakk ska fokusera på att bygga produktion och öka internationalisering.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Intäkter 

Koncernens intäkter för andra kvartalet 2018 uppgick till 0,2(1,4) miljoner kronor. För perioden jan-jun 2018 är intäkten 0,3. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0,4) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene®.

Kostnader 

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för andra kvartalet 2018 uppgick till 9,0 (6,2) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 2,5 (2,7) miljoner kronor och avskrivningar till 1,3 (1,0) miljoner kronor. För perioden jan-jun 2018 uppgick kostnaderna till 15,6.

Resultat 

Resultatet före skatt för andra kvartalet 2018 uppgick till -8,9 (-4,9) miljoner kronor. Resultatet för jan-jun 2018 uppgick till -15,5.

Tillgångar 

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 juni 2018 till 66,3 (41,4) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 30 juni 2018 till 31,1 (9,2) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick 30 juni 2018 till 50 (27,3) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 9,7 (10,9) miljoner kronor.

Investeringar 

Bolaget har under perioden april-juni investerat 1,8 (1,2) miljoner kronor, där merparten avser investering i forskning och utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,3 (-3,8) miljoner kronor under det andra kvartalet 2018.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.  

Koncernen 

Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker 

En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det prospekt som publicerades den 30 oktober 2017 i samband med Svenska Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna beskrivning. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se.

Certified Adviser

FNCA SWEDEN AB

Finansiell kalender

Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se

Svenska Aerogels årsstämma

Svenska Aerogels årsstämma hölls i Gävle måndagen den 11 juni 2018.

Revisors granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 23 aug 2018

Anders Lundström

vd Svenska Aerogel

För vidare information, kontaktaAnders Lundström, vd 070 – 656 8042 anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef 070 – 001 9461 stefan.kaiser@aerogel.se

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom vd:s försorg, för offentliggörande den 23 aug 2018 kl. 08:00 CET.