Väsentliga händelser april-juni ·       80 nya kunder efter European Coatings Show ·       3 nya patentansökningar registrerade ·       Genombrottsorder; den första kommersiella ordern ·       Deltagande på mässor/ konferenser i Kina, USA, Europa ·       Första årsstämman som noterat bolag ·       Återförsäljare etablerad i Sydkorea

FINANSIELL ÖVERSIKT

Intäkter 

Koncernens intäkter för andra kvartalet 2017 uppgick till         1,4 (5,3) miljoner kronor, huvudsakligen bidrag för produktutveckling från allmänna medel och EU. För perioden jan-juni 2017 är intäkten 2,0. Nettoomsättningen för provleveranser av Quartzene® uppgår till 0,15 (0,03) miljoner kronor. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0,4 (1,2) miljoner kronor. Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene®.

Kostnader 

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för andra kvartalet 2017 uppgick till 6,2 (5,1) miljoner kronor. Personalkostnaderna uppgick till 2,7 (1,5) miljoner kronor och avskrivningar till 1,0 (0,4) miljoner kronor. För perioden jan-juni 2017 uppgick kostnaderna till 11,9.

Resultat 

Resultatet före skatt för andra kvartalet 2017 uppgick till -4,9
(0,06) miljoner kronor. Resultat för perioden jan-juni 2017 uppgick till -10,1.

Tillgångar 

Koncernens totala tillgångar uppgick 30 juni 2017 till 41,4 (14,5) miljoner kronor. Ökningen består främst av goodwill som uppstod i samband med omvänt förvärv, ökning av likvida medel samt investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar. Likvida medel uppgick 30 juni 2017 till 9,2 (1,1) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick 30 juni 2017 till 27,3 (0,3) miljoner kronor. Långfristiga skulder uppgick till 10,9 (12,7) miljoner kronor.

Investeringar 

Bolaget har under perioden april-juni investerat
1,2 (1,2) miljoner kronor, där merparten avser investering i forskning och utveckling samt utbyggnad och utrustning för bolagets produktionsanläggning i Gävle.

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,8
(0,3) miljoner kronor under det andra kvartalet 2017.

Koncernstruktur

Svenska Aerogels nuvarande koncernstruktur skapades genom att det publika bolaget Svenska Aerogel Holding AB förvärvade Svenska Aerogel AB genom apportemission och därmed blev moderbolag i koncernen Svenska Aerogel.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns. Eftersom koncernen uppstod genom omvänt förvärv den 14 september 2016 är koncernens jämförelsesiffror Svenska Aerogel AB.  

Moderbolaget 

Moderbolaget är Svenska Aerogel Holding AB.

Risker 

En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i den bolagsbeskrivning som publicerades i samband med Svenska Aerogels notering på Nasdaq First North i december 2016. Inga ombedömningar av väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna beskrivning.

Certified Adviser

FNCA SWEDEN AB

Finansiell kalender

        23 augusti 2017, delårsrapport andra kvartalet och perioden januari – juni

        22 november 2017, delårsrapport för tredje kvartalet, samt för perioden januari – oktober

Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på www.aerogel.se

Svenska Aerogels årsstämma

Svenska Aerogels årsstämma hölls i Stockholm torsdagen den 15 juni 2017

Revisors granskning 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 23 augusti 2017

Anders Lundström

Vd Svenska Aerogel 

För vidare information, kontakta:

Anders Lundström, Vd

070 – 656 8042

epost: anders.lundstrom@aerogel.se 

Stefan Kaiser, CFO

070 – 001 9461

epost: stefan.kaiser@aerogel.se

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 aug 2017 kl. 08:00 CET.