Trots en viss tidsförskjutning i go-to-market-strategin ligger det underliggande caset ligger kvar. Om Svenska Aerogel lyckas i sin satsning att nå marknadsacceptans med ökad omsättning och orderingång finns en god potential för en uppvärdering av aktien från dagens nivåer. 

Effekterna av Covid-19-pandemin började synas redan under första kvartalet men slog igenom fullt ut under det andra kvartalet, vilket har påverkat orderingången och verksamheten. Inför 2020 var förutsättningarna goda för att Svenska Aerogel successivt skulle ta steget från att vara ett mer renodlat utvecklingsbolag till att gå in i en kommersialiseringsfas. Den utvecklingen har åtminstone temporärt bromsats upp och förskjutits mot 2021 och 2022. Utöver mer kortsiktiga åtgärder, som kostnadsbesparingar och resursoptimering, för att parera effekterna av pandemin har Svenska Aerogel arbetat vidare med att utveckla produktionstekniken. På så sätt är man väl förberedd att möta marknaden när efterfrågan tar fart. Arbete pågår också löpande med att säkerställa den finansiella ställningen och bolagets likviditet. 

Tecken på ökad aktivitet

Sedan sensommaren finns vissa tecken på ökad aktivitet inom olika kundgrupper och segment om än från låga nivåer.  Vår bedömning är att en ökad aktivitetsnivå kommer att synas i orderingången från 2021, efter ett svagare 2020. I arbetet med att stärka organisationen och utveckla affärsmöjligheter har en ny produktutvecklare och säljchef rekryterats under sommaren. Positivt är att den förstärkning av balansräkningen som gjordes under 2019 och i början av 2020 möjliggör ett långsiktigt strategiskt arbete – med målet att nå positivt kassaflöde inom några år.

Motigt på börsen i år

I spåren av förseningar i orderinflöde och produktion som varit under 2019 och första halvåret 2020 har Svenska Aerogel haft det motigt på börsen under det senaste året. Utvecklingen har spätts på av externa faktorer som pandemin, men reflekterar också utspädningen från genomförda emissioner. Sedan årsskiftet har aktien fallit med nära 40%. Vi bedömer dock att det underliggande caset ligger kvar och om bolaget lyckas i sin satsning att nå marknadsacceptans, med ökad omsättning och orderingång, finns en god potential för en uppvärdering av aktien från dagens nivåer. Inbromsningen under andra kvartalet var väntad men vi har justerat ner prognoserna för helåret. Vi förväntar oss en trendmässigt mer väsentlig uppgång i orderingången under 2021 och 2022, vilket väntas ge genomslag i bolagets intäkter.

Documents