Utvecklingen under kv1 2019 blev i stort sett som väntat. Kommersialiseringen är nästa steg. Nyemissionens positiva utfall säkerställer att ökningen av produktionskapaciteten kan genomföras. Vi gör inga större förändringar i våra prognoser.

Bolaget har lämnat utvecklingsfasen och är på väg att bli ett industriellt bolag med en internationellt uppmärksammad produkt – Quartzene®. Med Quartzene är det möjligt att skräddarsy egenskaper i många olika material. Kunderna är tillverkande industrier som använder Quartzene som tillsats i olika applikationer. Mångsidigheten i Quartzene öppnar upp för ett stort antal kvalificerade tillämpningar. Fokus nu är att få ett kommersiellt genombrott i större skala och samarbeten med kunder pågår inom flera områden. Intresset är stort med en rad intressanta användningsområden. Några slutprodukter finns redan på marknaden och andra är på väg i väntan på färdigställandet av den nya produktions-anläggningen – Master Pilot Plant som står klar sommaren 2019. Ett avgörande skede för Svenska Aerogel som då kan möta de förväntade kraven på större volymer från marknaden. Vi hade inte räknat med någon större omsättning under det första kvartalet 2019.

Kostnaderna var totalt sett som väntat även om fördelningen mellan de olika kostnadsposterna var något avvikande mot vår prognos. Vi justerar dessa något för helåret 2019 baserat på utfallet i det första kvartalet. Vi antar en något lägre omsättning för 2019, där en något lägre volym balanseras av en svagare krona. Den i vår tidigare analys diskuterade nyemissionen gick igenom utan problem och blev något övertecknad. Bolaget tillförs därmed de 25 miljoner kronor vi räknat med, dvs 21,3 miljoner kronor efter emissionskostnader. Detta är positivt då det ger bolaget utrymme att fortsätta enligt plan. Bolaget har dessutom under första kvartalet 2019 infört flerskiftsbemanning av den nya produktionslinan.

Vi räknar fortfarande i vårt BAS scenario med att produktionskapaciteten ökar i linje med vad bolaget nu investerar i dvs 225 ton i årstakt mot slutet av året och ytterligare under 2020. Försäljningen följer samma scenario med en viss omsättning 2019 baserat på några mindre order och någon större mot slutet av året. I vårt bas-scenario får vi ett DCF baserat värde på 5,1 (4,8) kronor. I våra alternativa scenarion Bull och Bear får vi ett aktievärde på 11,0 (10,7) och 2,0 (1,9) kronor

Läs hela analysen på Analysguiden https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-svenska-aerogel-finansiering-i-hamn

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Documents