Den 15 november 2017 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s (publ) (”Bolagets”) nyemission med företrädesrätt (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 57 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 114%. Företrädesemissionen tecknades till 86,6% procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Emissionsgarantierna har inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader vilka förväntas uppgå till cirka 7,1 MSEK.

”Det är med glädje vi kan konstatera att emissionen blivit framgångsrik. Vi kan nu fokusera på att fullfölja vår affärsplan och ser med tillförsikt på framtiden.” vd Anders Lundström.

Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att etablera en marknadsorganisation och bygga upp en större produktionsanläggning. Bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene – har under en inledande lanseringsfas tagits emot mycket väl av marknaden. För att tillvarata intresset så inleder bolaget nu en lansering i större skala och investerar samtidigt i utökad produktionskapacitet.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i Bolaget kommer öka med 13 000 000 och uppgå till 26 000 000 efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Aktiekapitalet kommer att öka med 650 000 SEK och uppgå till 1 300 000 SEK efter registreringen.

Handel med BTA

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North beräknas bli vecka 50, 2017.

Handel med nya aktier

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North vecka 50, 2017.

Rådgivare
I samband med Företrädesemission har Advokatfirman Törngren Magnell KB agerat som legala rådgivare och Mangold Fondkommission AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:
Anders Lundström, vd Svenska Aerogel, tel 070-656 80 42               anders.lundstrom@aerogel.se

Stefan Kaiser, ekonomichef Svenska Aerogel, tel 070-001 94 61      stefan.kaiser@aerogel.se

Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel är ett kommersiellt företag med stark bas inom R&D som har utvecklat och kommersialiserar Quartzene® inom olika affärsområden; i första hand Isolering, Färg&Ytskikt och Filtrering. Quartzene® är ett material som produceras med en flexibel, miljövänlig och mycket kostnadseffektiv metod. Svenska Aerogel har utvecklat ett antal kvaliteter av Quartzene® där det finns produkt- och metodpatent. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners som representerar olika viktiga affärsområden. Svenska Aerogel introducerades på Nasdaq First North i december 2016. FNCA är utsedd Certified Adviser för Svenska Aerogel.

Ovanstående information är information som Svenska Aerogel Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 20:15 (CET) den 21 november 2017.

Documents