Svenska Aerogel receives another order for 2.2 tons – customer orders 44% more material this year compared to last year

A returning European customer has placed yet another order for 2.2 tons of Quartzene[®], marking a repetition of its largest order. With this new order, it becomes clear that the customer has ordered 44% more of Svenska Aerogel’s material in 2023 compared to 2022. The customer operates in Building & Construction, an industry that has faced a challenging year. However, the order indicates an improvement for the customer, whose product is excellent for energy renovations in buildings.

Read More »

Svenska Aerogel får ytterligare en order på 2,2 ton – kunden har beställt 44 % mer material i år jämfört med föregående år

En återkommande europeisk kund har lagt ännu en order på 2,2 ton Quartzene[®], vilket innebär att den upprepar sin största order. Genom den nya ordern blir det klart att kunden har beställt 44 % mer av Svenska Aerogels material under 2023 jämfört med 2022. Kunden är verksam inom Bygg & Fastighet, en industri som haft ett utmanande år. Ordern tyder dock på en förbättring för kunden, vars produkt är utmärkt för energirenoveringar i byggnader.

Read More »

Svenska Aerogel uppdaterar om affärsläget: ”Intensifierat fokus på Transport och ytterligare en kund introducerar produkt med Quartzene[®]”

Svenska Aerogel intensifierar nu sitt fokus på transportindustrin – detta uppger vd Tor Einar Norbakk då han ger en ny affärslägesuppdatering. Bolaget har just nu flera pågående kundprojekt inom batterisäkerhet för elfordon, vilket återspeglas i Svenska Aerogels kundsegmenteringsstrategi framöver. Tor Einar Norbakk uppdaterar även om flera nyckelkunder, varav en som nyligen introducerat en produkt med Quartzene[®] och som förbereder för lansering.

Read More »

Svenska Aerogel sales update: “Intensified focus on Transport and one more customer introducing product with Quartzene[®]”

Svenska Aerogel is intensifying its focus on the Transport industry – this is stated by CEO Tor Einar Norbakk as he gives a new sales update. The company is currently engaged in several ongoing customer projects related to battery safety for electric vehicles, and this is reflected in Svenska Aerogel’s customer segmentation strategy moving forward. Tor Einar Norbakk also provides updates on key customers, including one that has introduced a product incorporating Quartzene[®] and is preparing for launch.

Read More »

Styrelsen i Svenska Aerogel beslutar om en riktad konvertibelemission

Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2023, beslutat att uppta ett konvertibelt lån om 10 MSEK genom en riktad emission av konvertibler till Gästrike Nord Invest AB, ett bolag som kontrolleras av Bolagets största aktieägare Patrik Björn (”Konvertibelemissionen”). Likviden ska användas för att delfinansiera konvertibellån om 20 MSEK som Bolaget upptog den 7 februari 2023 med förfall till betalning den 31 augusti 2023.

Read More »