Teckningsoptioner av serie TO6 tecknades till cirka 93 procent och Svenska Aerogel Holding AB (publ) tillförs cirka 27 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller “Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market i oktober 2022. Totalt nyttjades 122 790 154 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 93,1 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av 122 790 154 aktier till en teckningskurs om 0,22 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs Svenska Aerogel cirka 27 MSEK före emissionskostnader.

Read More »

Warrants of series TO6 were subscribed to approximately 93 percent and Svenska Aerogel Holding AB (publ) receives approximately SEK 27 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, BELARUS, RUSSIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” or “the Company”) today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO6, which were issued in connection with the Company’s rights issue of units on Nasdaq First North Growth Market in October 2022. In total, 122,790,154 warrants of series TO6 were exercised, corresponding to approximately 93.1 percent of the total number of outstanding warrants of series TO6, for subscription of 122,790,154 shares at a subscription price of SEK 0.22 per share. Svenska Aerogel will receive approximately SEK 27 million before issuing costs through the exercise of the warrants of series TO6.

Read More »

Större aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare avser nyttja sina teckningsoptioner av serie TO6 i Svenska Aerogel

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Svenska Aerogel” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att större aktieägare i Bolaget och samtliga medlemmar av styrelse och ledning som innehar teckningsoptioner har informerat Bolaget att de avser nyttja samtliga sina teckningsoptioner serie TO6. Detta motsvarar en investering om totalt cirka 6,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 21,4 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO6. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår fram till och med den 16 maj 2023.

Read More »

Major shareholders, members of the board of directors and members of the executive management intend to exercise their warrants of series TO6 in Svenska Aerogel

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, BELARUS, RUSSIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Svenska Aerogel Holding AB (publ) (“Svenska Aerogel” or “the Company”) hereby announces that major shareholders in the Company, and members of the board of directors and management that holds warrants, has informed the Company that they intend to exercise all their warrants of series TO6. This corresponds to an investment of approximately SEK 6.2 million, corresponding to approximately 21.4 percent of the total amount of outstanding warrants of series TO6. The subscription period for the warrants of series TO6 is currently ongoing and will continue up until May 16, 2023.

Read More »

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO6 i Svenska Aerogel Holding AB är idag, den 12 maj 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Idag, den 12 maj 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO6 i Svenska Aerogel Holding AB (”Svenska Aerogel” eller “Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår till och med den 16 maj 2023. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Svenska Aerogel. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 är 0,22 SEK per aktie.

Read More »

The last day of trading with the warrants of series TO6 in Svenska Aerogel Holding AB is today, May 12, 2023

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, BELARUS, RUSSIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES. PLEASE REFER TO IMPORTANT INFORMATION AT THE END OF THE PRESS RELEASE. Today, May 12, 2023, is the last day of trading with the warrants of series TO6 in Svenska Aerogel Holding AB (“Svenska Aerogel” or “the Company”). The subscription period for the warrants of series TO6 runs up until May 16, 2022. Each warrant of series TO6 gives the owner the right to subscribe for one (1) new share in the Company. The exercise price for the warrants of series TO6 is SEK 0.22 per share.

Read More »

Svenska Aerogels kundprojekt i Storbritannien och Irland accelererar påfallande snabbt

Under de senaste månaderna har flera kundprojekt accelererat påfallande snabbt i samarbetet mellan Svenska Aerogel och Stort Chemicals. Stort, som är en etablerad spelare på ytbehandlingsmarknaden i Storbritannien och Irland, blev Svenska Aerogels distributör under andra halvåret 2022 och är därmed bolagets nyaste distributör. Trots att det gått kort tid sedan distributörsavtalet tecknades, har flera potentiella kunder redan nått produktutvecklingsfas i affärsutvecklingen.

Read More »

Svenska Aerogel’s customer projects in the UK and Ireland are accelerating remarkably quickly

Over the past few months, several customer projects have accelerated remarkably quickly in the collaboration between Svenska Aerogel and Stort Chemicals. Stort, which is an established player in the British and Irish coatings market, became Svenska Aerogel’s distributor in the second half of 2022 and is thus the company’s newest distributor. Even though it has only been a short time since the distributor agreement was signed, several potential customers have already reached the product development phase in their business development.

Read More »

Kvartalsrapport jan–mars 2023 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Svenska Aerogel Holding AB (publ) rapporterar första kvartalet 2023 med den bästa materialförsäljningen någonsin under ett kvartal. Under Q1 2023 ökade bolagets försäljning av Quartzene® med 323 % jämfört med Q1 2022. Svenska Aerogel har goda förhoppningar om att större företag i pilotfasen når ramp up-fas i närtid, och allt fler nya potentiella kunder intresserar sig för värdet av våra produkter.

Read More »