News

Vd intervjuas av Analyst Group

Intervjun gjordes av Analyst Group  och publicerades 8 juli 2021
 

VD Tor Einar Norbakk

“Med våra kunder och utvecklingsprojekt kommer vi kunna bevisa nyttan med Quartzene vilket vi tror kommer påvisa den stora potentialen.”

För de som inte tidigare har hört talas om Svenska Aerogel, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Svenska Aerogel har funnits över 20 år och vi har vårt ursprung från att tillverka Aerogel som är ett material med mycket låg densitet och hög porositet på ett mycket effektivt sätt. Med egenskaperna från Aerogel så har vi utvecklat vår produkt Quartzene som vi tillverkar och kommersialiserar, vilket är en flexibel plattform av nanoporösa material med möjlighet att variera kemi, struktur och ytbehandling. Med vår produkts egenskaper kan vi skräddarsy Quartzene i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt, vilket även gör att Quartzene har många tillämpningar. Vi har valt att fokusera vår verksamhet mot fyra marknadssegment idag: bygg och fastighetprocessindustritransport samt massa- och pappersindustri. I dessa marknadssegment kan Quartzene bidrar med bättre isolering mot värme, kyla, ljud och brand. Quartzene tillsätts i olika material för att i slutprodukt minska energitillgången i flera led, materialförbrukning, vikten samt för att öka säkerheten och är därmed en hållbar lösning för våra kunder.

Idag har vi 12 distributörer över hela världen vilket ger oss tillgång till en global marknad för Quartzene. Våra kunders respons har varit positiv men det krävs ett koncentrerat utvecklingsarbete för att kunna integrera Quartzene. Genom samarbeten och våra distributörer når vi industrierna för att utveckla produkten för att nå materialets fulla potential och uppnå effektiva egenskaper. Nordamerika, Europa och industrialiserade delar av Asien är de största marknaderna idag där vi ser oss kunna växa. Marknadens behov för hållbara material och lösningar ökar i och med de globala trenderna om att nå en mer hållbar värld, vilket även går hand i hand med FN:s hållbarhetsmål, vilket även ger oss medvind i kommersialisering.

Ni har beskrivit att ni är i en industrialiseringsprocess, kan du beskriva er affärsplan?

Vår affärsplan bygger på fem stolpar för att visar hur Quartzene skapar värde i hela kedjan, från tillverkning till slutanvändare som efterfrågar nya hållbara lösningar:

Våra kunder – våra kunder är tillverkande industrier som i sina produkter vill ha effektivare isolering mot värme, kyla, akustik och brand. Industrier har behov av en lättare och effektivare lösning som minskar materialförbrukning, ökar utrymmet och säkerheten. Vår teknik med Quartzene anpassas efter kundens behov där vi kan erbjuda lösningar med det gemensamma syftet att skapa materiallösningar som möter FN:s hållbarhetsmål.

Utvalda marknadssegment – Vår ambition är att hitta applikationer där Quartzene ger mest nytta i sin naturliga form. Idag fokuserar vi mot de fyra marknadssegmenten som vi ser har störst möjlighet för en snabb kommersialisering: bygg och fastighet, processindustri, transport samt massa- och pappersindustri.

Försäljning – Vår försäljning drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktigt kunder samt genom distributörer i industrialiserade marknader.

Partners och projekt – Vår produktportfölj utvecklas kontinuerligt i olika utvecklingsprojekt. Våra utvecklingsprojekt ser vi som en möjlighet att kunna bevisa nyttan med Quartzene, som drivs antingen i egen regi tillsammans med kunden eller externfinansierade projekt via partners.

Produktion – Vår tillverkningsprocess som vi har byggt upp bidrar till en hållbar framtid genom att använda naturliga resurser – kisel, vatten och energi.

Moduler – för projekt med större volymer har vi möjlighet att sätta upp moduler för tillverkningen hos våra kunder, vilket skapar synergier.

Vad för nytta tillför er produkt (Quartzene) för sina kunder?

Den tydligaste nyttan är inom marknadssegmentet bygg och fastighet i och med den isolerande förmågan och det ökade brandskyddet som Quartzene medför. Idag finns det stora behov inom bygg och fastigheter att bygga mer effektivt, både ur ekonomiska och hållbara aspekter – det möjliggör vår produkt då man minskar materialåtgången, och skapar energieffektiva lösningar.

Inom processindustrin bidrar Quartzene med högeffektiv värmeisolering vilket även minskar risken för brännskador för industriarbetare. Med värmeisoleringen kan man även ta vara på energi bättre vilket sparar energi samtidigt som det ger ett korrosionsskydd under isolering.

Nyttan är likartad inom marknadssegmentet transport där de isolerande egenskaperna efterfrågas men användningen skiljer sig. Komponenttillverkare och underhållsföretag vill kunna hushålla mer med energin vilket möjliggörs av Quartzene. I flygplan kan man exempelvis använda ytan mer effektivt när man förbättrar de termiska och akustiska isoleringen, samtidigt som de bidrar till brandskydd.

I det fjärde marknadssegmentet massa- och pappersbruk kan Quartzene användas för bättre kvalitet och en effektivare process i beläggningen av kartong och för digitala tryck.

Vi ser inom våra utvecklingsprojekt, som redan pågår hos våra kunder, att potentialen är stor.

Vad är er vision för Svenska Aerogel i det längre tidsperspektivet?

Vår vision i det längre tidsperspektivet är att bli en globalt väletablerad affärspartner där vi samtidigt bidrar till att skapa värden mer hållbart. Vi vill skapa värden tillsammans med våra kunder, vilket vi exempelvis kan ses göra genom att upprätta produktionen lokalt genom moduler.

Om du för en investerare skulle belysa något extra intressant att bevaka under 2021 gällande Svenska Aerogel, vad skulle det i sådana fall vara?

Extra intressant är att fortsätta följa våra utvecklingsprojekt. Vi anser att vi har en bra position idag för att verkligen få igång försäljningen och därför blir det avgörande vilka avtal som sluts, stater och företag behöver nå sina miljömål vilket vi kan vara med och möjliggöra. Därav blir det extra intressant med vilka potentiella kunder och avtal som uppkommer.

Kan du nämna tre anledningar till varför Svenska Aerogel är en bra investering idag?

  1. För det första, så ser vi som jobbar här vilken enorm potential vår produkt har och hur breda användningsområdena kan vara. Med våra kunder och utvecklingsprojekt kommer vi kunna bevisa nyttan med Quartzene vilket vi tror kommer påvisa den stora potentialen.
  2. För det andra så ligger vi rätt positionerad i de trender och drivkrafter som finns i samhället för att hitta hållbara lösningar. Vi hjälper industrier, företag och stater att uppnå hållbarhetsmål samtidigt som vår egen tillverkningsteknik är hållbar i sig.
  3. Till sist, så vill jag lyfta fram vår skalbarhet. Vår produktionsteknik är kostnadsmässigt hållbar och vi ser oss kunna växa effektivt. Ett annat tydligt exempel på det är att vi kan bygga tillverkningsmoduler vilket både vi och våra kunder gynnas av.