News

2020-talet är här och vi ligger rätt i tiden

 

Vår nya styrelse besitter en gedigen industriell affärserfarenhet och lika mycket som produktionskapaciteten ökat har även kompetensen i bolaget ökat. Närmast välkomnar vi Olof Esgård som tillträder som CFO i april. Fokus 2020 är tydligt – ökad försäljning och ökat stöd i produkt- och applikationsutveckling till våra kunder.

Ny teknik och nya material präglar varje tidsålder och det senaste decenniet har vi sett bland annat elbilsboomen och självkörande bilar. 5G är på ingång och vi ser kopplingar mellan robotar och AI som skapar nya visioner.

Materialinnovationer skapar paradigmer – och här ligger värdet i Quartzene. Svenska Aerogel är med och skapar morgondagens material.

 

Parisavtalet 2015 blev startskottet för både länder och industrier –fokus på hållbar utveckling. Industrier vill utveckla material som väger mindre, klarar högre temperaturer, isolerar och sparar energi- och materialförbrukning. Vårt uppdrag är att hjälpa dem med lösningar och vi inkluderar hållbar utveckling i alla led. För att framställa Quartzene behövs vatten, energi och – Kisel, ett av jordens vanligaste material. Produktionen är designad i moduler, vilket gör det möjligt att stegvis skala upp kapaciteten i fabriken i Gävle och även flytta produktionsmodul till kund.

2019 får vi återkommande kundorder och slutprodukter har nått marknaden. Bolaget är på väg att bli en marknadsdriven tillverkande industri. Uppbyggnaden av en professionell organisation fortsätter och vi har under året strukturerat om för att prioritera och accelerera applikationsutvecklingen hos kunder. Den nya produktionslinan är färdig och ger oss betydligt högre volymkapacitet. I början av 2020 säkerställdes vår finansiella position genom en nyemission på 50 MSEK och ett lån på 10 MSEK.

Vi bedömer att behovet från marknaden är mycket större än tillgänglig kapacitet och att intresset för Quartzene växer. Vår strategi att snabbt kunna skala upp produktionen i fabriken i Gävle eller i modulkoncept hos kund är en framgångsfaktor för oss.

Inom Termisk isolering finns idag produkter på marknaden. Applikationerna är bl a isolerande färg och ytskikt, polyuretanskum samt fjärrvärmerörsisolering. Inom varje delområde finns flera globala kunder som beräknas kunna generera stora volymer. Vi uppskattar en årlig marknadspotential om ca 44 000 ton. Betydliga volymer krävs för isolerande skum (PUR/PIR/Vinyl) med ett uppskattat marknadsbehov på mer än 100-tals ton/ fabrik. Tillsammans med en tillverkare i Europa vann vi första pris i en innovationstävling i Nederländerna. Där pågår pilottester med den isolerande putsen med syfte att energieffektivisera existerande byggnader. På asiatiska marknaden noterar vi framsteg från Jinwoo Trading, Sydkorea och Rayoung, Taiwan som lanserat en produkt som kan användas direkt av slutkund alternativt som halvfabrikat till kunder som vill anpassa formuleringar för specifika applikationer. Rayoung ansvarar för distribution och marknadsföring i Sydostasien från Taiwan och genom dotterbolaget i Kina. Vi utforskar möjligheten att lansera produkten även i Europa. Ekomarine marknadsför båtbottenfärg med Quartzene genom bl a Jula. Samarbetet med Worlée Chemie, m fl, har konkretiserats för affärsutveckling inom flera applikationer som ger oss tillgång till Worleés kunder och kompetens samt produktion av ytskiktslösningar.

Utöver användningen av Quartzenes i olika färg- och ytskiktslösningar har vi ett antal intressanta projekt i tidig fas inom andra applikationer bl a tryckbarhet och filtrering.

Vi nådde målet för 2019 och startade den första nya produktionslinan Master Pilot Plant i Gävle.

Några månader försenade men med säkerställandet av kvalitet, kapacitet och leveranssäkerhet. Modulkonceptet har visat sig ha mycket större potential än väntat och fördelarna med produktionsmoduler hos kund eller i kundtäta områden är många. Minskade transporter betyder mindre miljöpåverkan och hela affärsprocessen effektiviseras och adderar värde på flera plan.

Resultatet 2019 visar att effektiviseringsåtgärderna bär frukt och att operativa kostnader minskat kontinuerligt samtidigt som vi ökat våra utvecklings- och marknadsaktiviteter. Region Gävleborg bidrog 2019 med ett investeringsstöd (1,8 MSEK), varav 1,1 MSEK kvitterats. Vi genomförde en lyckad emission 2019 på 25 MSEK. Vi börjar 2020 med att tillföra ytterligare 50 MSEK i en övertecknad emission. Vi fortsätter expandera de närmaste åren för att utnyttja det unika marknadsläget. Finansieringsplanen bygger på att de operativa kostnaderna först och främst skall täckas av kassaflödet från försäljningen och eget kapital. Investeringar i de kommande modulerna i produktionsanläggningen för att nå full produktionskapacitet, eller moduler ute hos kund, kommer att behöva finansieras av eget kapital eller en kombination av olika lånefinansieringar, beroende på hur stark tillväxttakten är av eget kapital.

Svenska Aerogel är på god väg att bli ett marknadsdrivet tillverkande bolag och organisationen formas för att få rätt fokus.

Jag vill framföra ett stort tack till all personal, partners, kunder som jobbar med och för Svenska Aerogel och som bidragit till att vi avslutar 2019 i en mycket positiv anda! Till alla investerare som fortsätter ge oss stöd, uppmuntran och förtroende står jag fast – Vi har bara skrapat på ytan!

Tor Einar Norbakk, Vd