Teckningsoptioner av serie TO6

Bakgrund och Motiv

I samband med Svenska Aerogels företrädesemission av units på Nasdaq First North Growth Market i oktober 2022 emitterades 131 826 368 teckningsoptioner av serie TO6. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Svenska Aerogel.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas kommer Svenska Aerogel att tillföras cirka 29,0 MSEK, före emissionskostnader. Emissionslikvid från teckningsoptionerna av serie TO6 kommer användas till följande:

  • Marknadsföring och försäljning,
  • Applikationsutveckling
  • Produktionsutveckling

Erbjudandet i sammandrag

Villkor – En (1) teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Svenska Aerogel

Teckningskurs – 0,22 SEK per aktie

Nyttjandeperiod – 2 maj 2023 till och med 16 maj 2023

Sista dag för handel i TO6 – 12 maj 2023

 Så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO6

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner: Nyttjande av teckningsoptioner sker via din bank/förvaltare. Observera att respektive bank/förvaltare kan komma att stänga möjligheten att nyttja optionerna tidigare. Vänligen kontakta din bank för vidare instruktioner.

Direktregistrerade teckningsoptioner: Teckning sker genom anmälningssedel som sedan skickas till Mangold Fondkommission i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Read more

Viktiga dokument

Villkor för teckningsoptioner TO6

Terms and conditions of warrants of series TO6

Anmälningssedel TO6

Brev till TO6 innehavare

Kvartalsrapport jan-mars 2023 Svenska Aerogel Holding (publ)

Pressmeddelanden

Pressmeddelande - Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO6 i Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Pressrelease - The subscription price for the warrants of series TO6 in Svenska Aerogel Holding AB (publ)

PM Kvartalsrapport jan–mars 2023

Disclaimer

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Storbritannien, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, uniträtter, betalda tecknade units eller units utgivna av Bolaget (“Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Välj det land du är bosatt i

Välj det land du befinner dig i

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.