Företrädes­emission 2022

Prospekt

Prospekt företrädesemission Svenska Aerogel Holding AB 2022

Teaser Svenska Aerogel Holding AB

Anmälningssedel & villkor

Anmälningssedel för teckning med units

Villkor för teckningsoptioner TO6 2022

Pressmeddelanden

Svenska Aerogel Holding AB - Offentliggörande av Företrädesemission

Svenska Aerogel Holding AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

Länkar för teckning av units

Mangold.se

Avanza.se

Nordnet.se

Svenska Aerogel presenterade på Aktiedagen 2022

Se Svenska Aerogels vd Tor Einar Norbakks presentation om det växande intresset från stora kunder, Svenska Aerogels framtidsplaner och bolagets aktuella företrädesemission – Se presentationen här.

Disclaimer

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Storbritannien, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, uniträtter, betalda tecknade units eller units utgivna av Bolaget (“Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Välj det land du är bosatt i

Välj det land du befinner dig i

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.