Företrädes­emission 2021

Prospekt

Prospekt 2021

Pressmeddelande

Svenska Aerogel Holding AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt

Svenska Aerogels styrelse genomför företrädesemission av units

Anmälningssedel

Anmälningssedel Svenska Aerogel 2021

Frågor och svar

Företrädesemission 2021 Svenska Aerogel Holding AB

– Inbjudan till teckning av units 26 november – 10 december 2021

1. Vad är en företrädesemission?

En företrädesemission är ett erbjudande till alla befintliga aktieägare om att, under en viss tid, teckna nya aktier i bolaget till ett förbestämt pris. Den som äger aktier i Svenska Aerogel på avstämningsdagen 24 november äger rätt att med företräde delta i emissionen av units. Sista dag för handel av aktien inklusive rätt till uniträtter var den 22 november.

2. Vad är units?

En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. Teckningsoptionerna är värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till en viss kurs under en bestämd tid.

  • TO4 ger innehavaren rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel till ett rabatterat pris i mars 2022.
  • TO5 ger innehavaren rätt att teckna aktier i Svenska Aerogel till ett rabatterat pris i oktober 2022.

Mer information finns i det prospekt som offentliggjorts inför företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Svenska Aerogels hemsida.

3. Varför genomförs företrädesemissionen och vad kommer emissionslikviden att användas till?

Svenska Aerogel förväntar sig fortsatt tillväxt. Hösten 2021 befinner sig flera kunder i fasen Pilotfas/Ramp-up. Det betyder att de har utvecklat en godkänd certifierad produkt med Quartzene och därmed avslutat utvecklingsfasen. Nu pågår större tester i pilotanläggningar och provkörningar i produktionen. Kunderna påbörjar förhandlingar om kommersiella villkor med sina kunder på marknaden innan de lanserar produkten och går över i fullskalig produktion. Svenska Aerogel deltar aktivt med applikationsstöd i dessa faser för att nå en snabbare kommersialisering.

Användning av nettolikvid ska fördelas enligt följande ungefärliga fördelning:

  • Applikationsutveckling (cirka 30%)

Intensifiera och stödja kundernas produktutveckling för att nå snabbare kommersialisering

  • Produktion (cirka 23%)

Effektivisering av produktionsteknik för ökad och förbättrad lönsamhet

  • Marknadsföring och försäljning (cirka 21%)

Utökad säljorganisation, mässor och kundbesök, marknadsföring

  • Amortering av Bolagets banklån (cirka 17%)
  • Övrigt (cirka 9%)

Avbetalning på skatteanstånd som beviljats under Covid-19-pandemin, slutbetalning av ny hydrofoberingsugn, lageruppbyggnad   kopplad till försäljningsökning

4. Hur stor är företrädesemissionen i Svenska Aerogel?

Företrädesemissionen uppgår till cirka 34,8 MSEK före emissionskostnader och omfattas till 100 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelser. I det fall företrädesemissionen övertecknas har Svenska Aerogels styrelse möjlighet att emittera ytterligare units genom en överteckningsoption som vid fullteckning motsvarar ytterligare 5,2 MSEK. Fullständiga villkor, antal nya aktier och övrig information finns att läsa i det prospekt som offentliggjorts inför företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Svenska Aerogels hemsida.

5. Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter?

Nej, alla som är registrerade aktieägare i Svenska Aerogel den 24 november 2021 erhåller automatiskt uniträtter i förhållande till det antal aktier innehavaren äger. Dessa uniträtter använder du för att köpa Units.

Du kommer att få information och anmälningsblankett från Eminova Fondkommission om du är direktregistrerad ägare och från din bank/förvaltare om du har förvaltarregistrerade aktier.

6. Hur många units får jag köpa?

Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Det krävs åtta (8) uniträtter för att teckna en (1) Unit.

Det finns även en möjlighet att utan företräde teckna Units via anmälningssedel. Se fråga 10.

7. När pågår teckningsperioden?

Teckning av units pågår under perioden 26 november – 10 december 2021.

8. Vilken är teckningskursen?

Teckningskursen är 1,88 SEK per unit, motsvarandes 0,47 SEK per aktie.

 9. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De som är registrerade aktieägare (vp-konto) på avstämningsdagen den 24 november 2021 får en anmälningssedel med förtryckt inbetalningsavi (eller om betalning görs från utlandet enligt särskild betalningsinstruktion). Av den förtryckta anmälningssedeln framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter.

De som har förvaltarregistrerade aktier hos bank eller annan förvaltare (t ex ISK, depå) får instruktioner från respektive förvaltare.

10. Kan jag teckna fler units än vad jag har rätt till eller hur tecknar jag utan företrädesrätt?

Du har två alternativ:

Du kan köpa uniträtter på Nasdaq First North Growth Market och utnyttja dessa för att teckna units.

Handel i uniträtter äger rum under perioden 26 november – 7 december 2021.

Du kan även ansöka om att teckna units utan företrädesrätt.

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätt”.

För förvaltarregistrerade aktieägare sker anmälan enligt respektive förvaltares instruktioner.

Om inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av uniträtter. Tilldelning fördelas enlig princip som beskrivs i det prospekt som offentliggjorts inför företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Svenska Aerogels hemsida.

11. Hur gör jag om jag vill köpa eller sälja uniträtter?

Handel i uniträtter äger rum under perioden 26 november – 7 december 2021 på Nasdaq First North Growth Market. Under denna period kan du köpa eller sälja uniträtter genom att kontakta din bank eller förvaltare.

12. Vad händer om jag inte deltar?

Du riskerar att förlora värdet av dina uniträtter. För att undvika detta måste du antigen:

utnyttja dina uniträtter och teckna units senast 10 december 2021, eller

sälja dina uniträtter senast 7 december 2021.

13. Var hittar jag mer information?

Mer information inklusive villkor, anvisningar och anmälningssedlar finns på Bolagets webbplats

aerogel.se samt på Eminova Fondkommissions webbplats eminova.se. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens webbplats fi.se.

Read more

Kontakt

Tor Einar Norbakk
Verkställande direktör

070 616 0867
toreinar.norbakk@aerogel.se

VIKTIG INFORMATION

Svenska Aerogel Holding AB (publ) (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA“), Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bolaget (“Värdepapper“) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget.

Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU“) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig, utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.

Jag intygar att:

  1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika; och
  2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
  3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa de restriktioner som framgår ovan.

Disclaimer

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA”), Singapore, Sydkorea , Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter eller betalda tecknade aktier utgivna av Bolaget till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Välj det land du är bosatt i

Välj det land du befinner dig i

Informationen på denna del av Svenska Aerogel Holding ABs (publ) hemsida är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Du kan därför inte få åtkomst till informationen på denna del av hemsidan.