Svenska Aerogel genomför nyemission om 50 Mkr – Internationell lansering och utökad produktionskapacitet

· Styrelsen i Svenska Aerogel Holding AB (”Bolaget”) (Nasdaq First North: AERO) har idag den 23 oktober 2017, baserat på bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2017, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). · Bolagets patenterade version av aerogel – Quartzene – har under en inledande lanseringsfas tagits emot mycket väl av marknaden. För att tillvarata intresset så inleder bolaget nu en lansering i större skala och investerar samtidigt i utökad produktionskapacitet. · Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att etablera en marknadsorganisation och bygga upp en större produktionsanläggning. · Emissionen är till 80 procent garanterad. · Ett prospekt kommer att offentliggöras efter Finansinspektionens godkännande, vilket väntas ske 1 november.